Súťaž / Výtvarná jar 2020

V dňoch 27.4.-17.5.2020 prebieha na mojom facebooku jarná súťaž . Nech sa páči, neváhajte sa zapojiť, pravidlá sú veľmi jednoduché.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Výtvarná jar 2020“

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže „Výtvarná jar 2020″ (ďalej iba „súťaž“) je Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 51 661 756 (ďalej iba „organizátor”).

2. ÚČEL A CIEĽ SÚŤAŽE

Účelom súťaže je zvýšiť povedomie o predmete činnosti organizátora a upriamiť pozornosť na výtvarné príručky venované do súťaže vydavateľstvom Zoner Press.

3. TERMÍN, VÝHRY A SAMOTNÝ PRIEBEH SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 27.4.2020 do 17.5.2020 prostredníctvom facebookovej stránky https://www.facebook.com/art.evasugarova/
a jasne označených 3 súťažných príspevkov – každý z nich bude smerovať k možnosti vyhrať jednu výtvarnú príručku.
Tieto do súťaže venovalo vydavateľstvo Zoner Press, ktorému týmto ako organizátor v mene svojom i v mene víťazov ďakujem.

Súťažiaci sa do súťaže zapojí napísaním a potvrdením (zverejnením) komentára nasledovne:

 1. Prvý týždeň sa súťaží o knihu “Techniky kresby” https://www.zonerpress.sk/kniha/volny-cas-a-kreslenie/techniky-kresby-pres-200-tipu-rad-a-ukazek-nazornych-postupuv komentári sa bude vyžadovať odpoveď na otázku “Kedy a čo ste naposledy kreslili?”, za uznané sa bude považovať i zodpovedanie iba jedného z údajov a tiež zodpovedanie formou relevantného linku, obrázku. Pre zaradenie do súťaže nie je podstatné zdieľanie príspevku. Komentár, ktorý bude v texte obsahovať iba informáciu “zdieľam”, sa automaticky diskvalifikuje.
  Tento súťažný týždeň je definovaný štartom v pondelok 27.4.2020 zverejnením súťažného príspevku organizátorom a ukončením vyhlásením jediného víťaza v nedeľu 3.5.2020 najneskôr o 19:00. Posledný platný súťažný komentár môže byť pridaný najneskôr v nedeľu 3.5.2020 o 18:00.
 2. Druhý týždeň sa súťaží o knihu “Maľujte každý deň” https://www.zonerpress.sk/kniha/volny-cas-a-kreslenie/malujte-kazdy-den – v komentári sa bude vyžadovať odpoveď na otázku “Kto je Váš obľúbený maliar?” (v zmysle umelec, nie remeselník), za uznané sa bude považovať i uvedenie iba priezviska umelca resp. uvedenie umeleckého prúdu a tiež zodpovedanie formou relevantného linku, obrázku. Pre zaradenie do súťaže nie je podstatné zdieľanie príspevku. Komentár, ktorý bude v texte obsahovať iba informáciu “zdieľam”, sa automaticky diskvalifikuje.
  Tento súťažný týždeň je definovaný štartom v pondelok 4.5.2020 zverejnením súťažného príspevku organizátorom a ukončením vyhlásením jediného víťaza v nedeľu 10.5.2020 najneskôr o 19:00. Posledný platný súťažný komentár môže byť pridaný 10.5.2020 najneskôr o 18:00.
 3. Tretí týždeň sa súťaží o knihu “Kresba postavy”
  https://www.zonerpress.sk/kniha/volny-cas-a-kreslenie/kresba-postavy-pro-zacinajici-i-pokrocile-umelcev komentári sa bude vyžadovať odpoveď na otázku “Koho by ste najradšej nakreslili?”, za uznané sa bude považovať uvedenie mena a/alebo opisu osoby a/alebo jej označenie v komentári, a tiež zodpovedanie formou  relevantného linku, obrázku. Pre zaradenie do súťaže nie je podstatné zdieľanie príspevku. Komentár, ktorý bude v texte obsahovať iba informáciu “zdieľam”, sa automaticky diskvalifikuje.
  Tento súťažný týždeň je definovaný štartom v pondelok 11.5.2020 zverejnením súťažného príspevku organizátorom a ukončením vyhlásením jediného víťaza v nedeľu 17.5.2020 najneskôr o 19:00. Posledný platný súťažný komentár môže byť pridaný 17.5.2020 najneskôr o 18:00.

Dňom 17.5.2020 a vyhlásením víťaza poslednej knihy sa zároveň súťaž končí.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre registrovaných používateľov sociálnej siete facebook podľa inštrukcií bližšie popísaných v štatúte súťaže, min. však vo veku 15 rokov, ktorí zároveň spĺňajú podmienku, že sú fanúšikovia facebook stránky organizátora, a to www.facebook.com/art.evasugarova. Pod fanúšikom stránky sa rozumie osoba, ktorá vo chvíli vyhodnotenia súťažného týždňa bude mať aktívne “Páči sa mi to” pre vyššie uvedenú stránku organizátora.

Súťaže sa nemôže zúčastniť organizátor vrátane jeho blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené.
Víťazom sa v jednotlivých týždňoch môže stať iba jediná osoba – výťazstvo v predchádzajúcom týždni zároveň túto osobu diskvalifikuje v účasti v ďalších súťažných týždňoch – tzn. jedna osoba sme vyhrať iba jedinú knihu.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v min. rozsahu rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa k účelu vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s uvedením poskytnutého mena a priezviska na facebooku, webových stránkach organizátora a v ďalších dostupných audio-vizuálnych médiách pri príležitosti propagácie súťaže.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane času jej platnosti, či súťaž predčasne ukončiť, alebo bez náhrady zrušiť. Organizátor bude výhercu o výhre informovať prostredníctvom soc. siete facebook – okrem zverejnenia v príspevku tiež prostredníctvom súkromnej pošty – messenger. Organizátor sa maximálne vynasnaží kontaktovať výhercu, avšak nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi (chyba u tretej strany, špecifické nastavenia pošty príjemcu a pod). V prípade, že sa s výhercom prostredníctvom soc. siete facebook nebude možné spojiť do 3 dní od vyhlásenia výsledkov, výhra prepadá v prospech organizátora.

6. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A PREVZATIE VÝHRY

Žrebovanie sa uskutoční organizátorom v danej chvíli preferovanou možnosťou – náhodne (predpokladá sa výber počítačovou aplikáciou). Vyhlásenie výsledkov a mien víťazov sa uskutoční v zmysle vyššie uvedených termínov súťažných kôl vždy v samostatnom príspevku/poste na stránke https://www.facebook.com/art.evasugarova/
a tiež v samostatnom komentári pod súťažným príspevkom.

Predmet výhry bude výhercovi odoslaný Slovenskou poštou do 3 dní od získania poštovej adresy výhercu na náklady organizátora alebo v prípade možnosti a súhlasu výhercu odovzdaný osobne (platí pre odovzdanie v meste Žilina). Pre účely odoslania výhry poštou bude výherca povinný poskytnúť organizátorovi svoju poštovú adresu. V prípade jej neposkytnutia stráca nárok na túto výhru.

7. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A TRETIE STRANY
Tieto pravidlá (štatút) súťaže sú po celý čas trvania súťaže zverejnené na stránke www.evasugarova.com.

Súťažiaci svojou účasťou súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
Facebook sa na súťaži nijako nepodieľa, nesponzoruje ju, neschválil ju, neadministruje ju a ani s ňou nie je akokoľvek spojený.

V Žiline, 26.4.2020